4Hands Handtherapie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Graag willen wij u bekend maken met de voorwaarden die van toepassing zijn in onze praktijk.

Behandeling
Na een eerste kennismaking waarin uw hulpvraag wordt geanalyseerd, wordt in de vervolg- behandelingen samen met u gewerkt aan het vinden van voor u adequate antwoorden op uw vraag. De behandeling zal plaats vinden op de locatie van de praktijk, bij uitzondering zijn huisbezoeken ook mogelijk. Over het algemeen duurt de eerste behandeling 60 minuten en de vervolgafspraken 30 minuten.

Vergoeding
Onze praktijk heeft een zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar. De ergotherapiebehandeling wordt daarom vanuit de basisverzekering, voor maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed.
Met sommige aanvullende pakketten wordt eerstelijns ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar.
Let op:
De overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering. Of u nog (een deel van) uw eigen risico verschuldigd bent op het moment dat u ergotherapie ontvangt, is voor ons niet inzichtelijk. Wilt u meer weten over uw eigen risico, informeer hier dan naar bij uw ziektekostenverzekeraar.
Als u niet (voldoende) verzekerd bent, zijn wij genoodzaakt de kosten van de behandeling, direct na afloop van de behandeling, met u af te rekenen.

De kwaliteit van de ergotherapeut
De praktijk heeft alleen medewerkers die staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van Ergotherapie Nederland en de rechten en plichten van de ergotherapeut zijn vastgelegd in de beroepscode van Ergotherapie Nederland.

Telefonische bereikbaarheid
U kunt de praktijk tijdens werkdagen telefonisch bereiken tussen 8.30 – 17.30 uur. Wanneer uw therapeut niet aanwezig is, kunt u uw boodschap op de voicemail achterlaten en wordt u, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk door uw ergotherapeut teruggebeld. Ook is er de mogelijkheid om via whats app of via de mail een bericht te sturen.

Behandelafspraak afzeggen
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
Indien u niet of niet tijdig afzegt, behouden wij ons het recht voor om het tarief van de behandeling in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt / cliënt behandeld kan worden. Dit geldt ook voor de eventuele aan huis toeslag.

Aansprakelijkheid:
Er zal tijdens iedere behandeling altijd met de grootste zorg worden gehandeld. Materialen die tijdens een behandeling worden gebruikt, worden regelmatig op deugdelijkheid getoetst. Wij wijzen u erop dat het gebruik van dit materiaal op eigen risico is. U kunt ons hiervoor niet aansprakelijk stellen.

AVG/ bescherming persoonsgegevens
De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die een goede waarborg voor u vormen dat uw persoonlijke gegevens goed worden beschermd.
Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat we alleen (medische) informatie mogen uitwisselen met zorgverleners die direct bij uw behandeling of begeleiding betrokken zijn. Zoals uw (huis)arts of fysiotherapeut.